مصطفی جزایری

درباره من

دکتر مصطفی جزایری
image

دانشیار گروه آموزشی قدرت @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1399/10/28)

استنادات

590

h-index

14

i10-index

21

مؤلفین همکار

9

اسکوپوس

(1399/10/26)

استنادات

406

مقالات

53

h-index

11

مؤلفین همکار

47

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

كارشناسي

صنعتي شريف

كارشناسي ارشد

فردوسي مشهد

تجارب

1387-1394

رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشگاه سمنان

1375-1377

معاون اداری و مالی دانشگاه

دانشگاه سمنان

1373-1375 & 1383-1387

مدیر گروه برق

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

دینامیک و کنترل سیستم های قدرت الکتریکی AC/DC ، انرژی های نو ، ریز شبکه ها ، کیفیت توان

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
ارائه ساختاری نوین از یک فیلتر ترکیبی کارآ بر مبنای تفکیک فرکانس جریان مرجع به¬ منظور جبران همزمان هارمونیک و توان راکتیو در شبکه توزیع
کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران(2019)
9411103024, ^مصطفی جزایری*, علی زعفری
]Classification and comparison of rotor temperature estimation methods of squirrel cage induction motors
MEASUREMENT(2019)
9411114006, ^حمیدرضا ایزدفر*, ^مصطفی جزایری
Robust Design of Fuzzy-Based Power System Stabilizer Considering Uncertainties of Loading Conditions and Transmission Line Parameters
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2019)
9211916004, ^مصطفی جزایری*
Fuzzy modal control implemented in grid connected WTDFIG for transient behaviour enhancement
JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS(2019)
9011114005*, ^مصطفی جزایری
Performance analysis of an isolated WTDFIG under transient condition using a fuzzy control strategy
JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS(2019)
9011114005*, ^مصطفی جزایری
A Two-Layer Soil Model for the Calculation of Electrical Parameters of Grounding Systems under Lightning Strikes
Electric Power Components and Systems(2019)
9311916001, ^محسن نیاستی*, ^مصطفی جزایری
Loss Analysis in a Unified Shunt Active Filter Based on VSC and CSC (VCSC Scheme)
مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز(2019)
9111114009, ^مصطفی جزایری*
Phase- and Sequence-Domain Static Models Equivalent to Long Double-Circuit Transmission Lines
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING(2017)
حامد عبدالله زاده*, ^مصطفی جزایری
A Novel Structure of Hybrid Active Power Filter Based on Voltage-Current Source Converter (VCSC-HAPF)
International Transactions onElectrical Energy Systems(2017)
9111114009, ^مصطفی جزایری*
STATCOM systems in distribution and transmission system applications: a review of power-stage topologies and control methods
International Transactions onElectrical Energy Systems(2015)
^مصطفی جزایری
A functional auxiliary module for 1st-zone conventional distance relays of double -circuit lines to eliminate high fault resistance - introduced under -reach
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2015)
حامد عبداله زاده, بابک مظفری, ^مصطفی جزایری
A New Fast and Efficient Artificial Neural Network Based State Estimator Incorporated into a Linear Optimal Regulator for Power System Control Enhancement
Electric Power Components and Systems(2015)
^مصطفی جزایری
Realistic insights into impedance seen by distance relays of a SSSC - compensated transmission line incorporating shunt capacitance of line
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2015)
حامد عبداله زاده, بابک مظفری, ^مصطفی جزایری
Evaluation of the impacts of relay coordination on power system reliability
International Transactions onElectrical Energy Systems(2014)
^مصطفی جزایری, فرزاد رضوی
A new approach for optimal coordination of distance and directional over-current relays using multiple embedded crossover PSO
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2014)
^مصطفی جزایری, فرزاد رضوی
Self-tuning fuzzy PI-based controller of DFIG wind turbine for transient conditions enhancement
International Transactions onElectrical Energy Systems(2014)
^مصطفی جزایری
CONGESTION MANAGEMENT BY INTELLIGENT APPLICATION OF UPFC IN POWER SYSTEM WITH INTERMITTENT RESOURCES
International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE)(2014)
عباس شریفی نسب اناری, ^مصطفی جزایری
A new fast-converged estimation approach for Dynamic Voltage Restorer (DVR) to compensate voltage sags in waveform distortion conditions
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2014)
حامد عبداله زاده, ^مصطفی جزایری, آرش تعویقی
A Review on Decomposition Methods in Engineering Problems
Journal of Applied Science and Agriculture(2014)
مهرداد بیک وردی, آذر فخاریان, ^مصطفی جزایری
Eigenvalue Analysis of a Network Connected to a Wind Turbine Implemented with a Doubly-Fed Induction Generator (DFIG)
JOURNAL OF APPLIED RESEARCH AND TECHNOLOGY(2012)
^مصطفی جزایری, حمیدرضا نجفی, ن. نوروزی ورچشمه
A new robust control design based on feedback-compensator for UPFC
ELECTRICAL ENGINEERING(2012)
مسعود رادمهر, حسن رستگار, ^مصطفی جزایری
Ranking of Iran 400KV Transmission Line Towers from View Point of Protection against Lightning Stroke
Asian journal of scientific research(2012)
^مصطفی جزایری
Ranking of Iran 400KV Transmission Line Towers from View Point of Protection against Lightning Stroke
Asian journal of scientific research(2012)
^مصطفی جزایری
Rotor Current Mitigation in DFIG Unit via Embedded Controller Adjustment Using Genetic Algorithm
(2012)
^مصطفی جزایری, ارسلان حدائقی
A New Efficient Scheme for Frequency Control in an Isolated Power System with a Wind Generator
Electric Power Components and Systems(2011)
^مصطفی جزایری
Optimal Coordination of Distance and Over-Current Relays in Series Compensated Systems Based on MAPSO
(2011)
^زهرا مروج, ^مصطفی جزایری
طراحی تخمین گر حالت و آشکار ساز داده غلط سیستم قدرت با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون
مدل سازی در مهندسی(2011)
^مصطفی جزایری
Analysis of Over/Under-reaching of Distance Relay on Transmission Line in Presence of UPFC
TRENDS IN APPLIED SCIENCES RESEARCH(2011)
^مصطفی جزایری
Analysis of Over/Under-reaching of Distance Relay on Transmission Line in Presence of UPFC
TRENDS IN APPLIED SCIENCES RESEARCH(2011)
^مصطفی جزایری
A Novel DVR Control System Design for Compensating all Types of Voltage Sags Based on Pre-Fault Method
European Journal of Scientific Research(2009)
^مصطفی جزایری, حامد عبداله زاده
Analysis of Control Conflict Between UPFC Multiple Control Function and their Interaction Indicator
International journal of control automation and systems(2005)
H.F Wang, ^مصطفی جزایری, Y.J Cao
Operating Modes and Control Interaction Analysis of Unified Power Flow Controllers
IEEE Proceedings-Generation Transmission and Distribution.(2005)
H.F Wang, ^مصطفی جزایری, Y.J Cao
کنترل سرعت موتور DC بدون جاروبک توسط کنترل¬کننده فازی نوع M
اولین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم(2017-11-22)
9511123002*, ^فرزانه تاتاری, ^مصطفی جزایری
On-time stabilization of Single-Machine Power System Connected to Infinite Bus by using Optimized Fuzzy-PID Controller
The 22nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2014)(2014-06-20)
9211916004, ^مصطفی جزایری, مصطفی صادقی زاده
بهبود پایداری گذرای توربین بادی سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دو تغذیه ای با بهره گیری از کنترل کننده فازی
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2012-05-15)
^علی مالکی, ^مصطفی جزایری
بهبود عملکرد UPFC با کنترل کننده جداساز فیدبک حالت
بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق(2010-11-08)
مسعود رادمهر, حسن رستگار, ^مصطفی جزایری
مقایسه الگوریتم های جستجوی تصادفی و نرم افزار GAMS جهت کمینه کردن اعوجاج هارمونیکی ولتاژ شبکه های توزیع با استفاده از فیلتر اکتیو
اولین کنفرانس کیفیت توان در سیستم های قدرت(2010-09-21)
^رضا کی پور, ^مصطفی جزایری
Probabilistic Voltage Stability Constrained Optimal Power Flow Considering Wind Farms
IEEE Region & SIBIRICON(2010-07-11)
^رضا کی پور, ^مصطفی جزایری
محدودیت های IPFC در مدکاری جابجاگر فاز
بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق(2009-11-16)
^مصطفی جزایری
A Novel Dynamic Observer and Torque Ripple Minimization via Fuzzy Logic for SRM Drives
IEEE International Symposium on Industrial Electronics(2009-07-05)
محمد دیواندری, ر برازمینی, ا دادپور, ^مصطفی جزایری
Multi-Mode Genetic Algorithm Based Linear Optimal Control Design for Power System
SuperGen2009(2009-04-06)
^مصطفی جزایری, H.F Wang
Control of Dynamic Voltage Restorer (DVR) Based on Introducing a New Approach for the On-line Estimation of Symmetrical Components
SuperGen2009(2009-04-06)
^مصطفی جزایری, حامد عبداله زاده
Optimal Reactive Power Dispatch Based on Particle Swarm Optimization Considering FACTS Devices
SuperGen2009(2009-04-06)
^مصطفی جزایری
معرفی یک الگوریتم تخمین نوین برای ردیابی آنی مؤلفه های متقارن ولتاژ در DVR
بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق(2008-11-30)
حامد عبداله زاده, ^مصطفی جزایری, آرش تعویقی
The role of Hopf Bifurcations in Stability Analysis of Power Systems
بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق(2008-11-30)
مسعود خطیبی, ^مصطفی جزایری
جایابی ادوات FACTS به منظور رفع تراکم خطوط انتقال با استفاده از الگوریتم هوشمند و پیاده سازی در شبکه خوزستان
بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق(2008-11-30)
امید کهنسال, ^مصطفی جزایری, دکتر سعید اباذری
A Study on Hopf Bifurcations for Power System Stability Analysis
2008 IEEE Electrical Power & Energy Conference(2008-10-06)
^مصطفی جزایری, مسعود خطیبی
An Analysis for Increasing the Penetration of Renewable Energies by Optimal Sizing of Pumped-Storage Power Plants
2008 IEEE Electrical Power & Energy Conference(2008-10-06)
مسعود خطیبی, ^مصطفی جزایری
Available Transfer Capability Enhancement Using Series FACTS Devices in a Designed Multi – Machine Power System
UPEC2008(2008-09-01)
^مصطفی جزایری, ^یوسف علی نژادبرمی
بررسی عملکرد دینامیکی ژنراتور القایی و بهبود رفتار آن به کمک ابزار FACTS
یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران(2008-08-27)
^مصطفی جزایری, جواد صفایی کوچکسرائی, مهدی صدری
Improving the Voltage Stability as Extreme Load Variations Using Statcom
The Fourth IASTED International Conference Power and Energy Systems(2008-04-02)
^مصطفی جزایری, مهران شادمان
A Hybrid Particle Swarm Optimization – Gnetic Algorithm for Optimal Location of SVC Devices in Power System Plannig
UPEC 2007(2007-10-04)
امیر محمدی, ^مصطفی جزایری
A Generalized Method to Include Series Compensation in Total Transfer Capability Calculation
UPEC 2007(2007-10-04)
محمدعلی خابوری, ^مصطفی جزایری
Stabilization of Gird Connected Wind Generator During Power Network Disturbances by Statcom
UPEC 2007(2007-10-04)
^مصطفی جزایری, محمود فندرسکی
A Novel Sensorless SRM Drive via Hybrid Observer of Current Sliding Mode and Flux Linkage
International Electric Machines and Drives Conference, IEMDC 2007(2007-05-03)
محمد دیواندری, امان گلی کوچکی, ^مصطفی جزایری, حسن رستگار
Decreasing the Right Of Way Of Transmission Lines by Using Towers with Polymer Insulation Arms
International Conference on Power Engineering Energy Electrical Drives (POWER 2007)(2007-04-12)
حامد جنت علیپور, سیامک امین نژاد, ^مصطفی جزایری
پخش بار بهینه به روش الگوریتم ژنتیک در سیستمهای قدرت تجدید ساختار شده دارای,UPFC
نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق(0000-00-00)
غلامرضا کامیاب, ^مصطفی جزایری, هادی مدقق
Control Interaction of UPFC Multi-Control Control Function-Analysis
UPEC 2004(0000-00-00)
H.F Wang, ^مصطفی جزایری, Y.J Cao
پايدار سازي قدرت
فلاحتي نقيبي روح الله(تاریخ دفاع: 1390/04/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي ارزيابي و كاهش جرقه برگشتي در خطوط انتقال
محموديان ياسر(تاریخ دفاع: 1390/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي بهينه موتور القايي با استفاده از يك روش جديد
علي تبار ملكشاه هرمز(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي كنترل خط به منظور افزايش پايداري سيستم قدرت
حسن زاده مجتبي(تاریخ دفاع: 1390/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي كنترل بهينه خطي كاهش يافته با استفاده از يك الگوريتم تكاملي
همتي وحيد(تاریخ دفاع: 1390/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي كنترل شبك هاي قدرت با استفاده از سيستم هاي كنترل توزيع كننده
اصغرپور مقداد(تاریخ دفاع: 1390/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش اثر متقابل پايدار كننده هاي سيستم قدرت در شبكه چند ماشينه با استفاده از كنترل كننده هاي فازي
باقري پور مصطفي(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي كنترلر محلي و مركزي تركيبي براي سيستمهاي انتقال ...
جمالي سيدصادق(تاریخ دفاع: 1391/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي پايدارساز سيستم قدرت بر مبناي معادل ديناميك سيستم قدرت خارجي
رضوي سيدمجيد(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي ديناميك هاي سيستم قدرت و كاهش مرتبه مدل
نادعليان ناصر(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص جزيره شدن در حضور منابع توليد پراكنده
معتمدي الهه(تاریخ دفاع: 1390/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و بررسي اثر حضور upfc بر حفاظت ديستانس در خطوط انتقال
همايون فر محمد(تاریخ دفاع: 1392/08/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل فركانس در شبكه هاي مجزا همراه با مولدهاي بادي
ميرنياهريكنده ئي سيده نفيسه(تاریخ دفاع: 1393/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي و بهينه سازي فني و اقتصادي بهره برداري از نيرو گاه هاي تلمبه ذخيره اي در سيستم قدرت
فيروزيان فر حميد رضا(تاریخ دفاع: 1393/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جبرانسازي هارمونيك ها در ميكرو گريد
شجري قاسم خيلي زهرا(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حفاظت ريزشبكه به كمك روش هاي تطبيقي و با استفاده از محدودساز جريان خطا
فرزين فر مهدي(تاریخ دفاع: 1395/06/20) ، مقطع : دكتري
طراحي كنترل كننده مقاوم براي بهبود پايداري سيستم هاي قدرت
درويش محمدرضا(تاریخ دفاع: 1392/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي سيستم كنترلي براي كنترل كننده يك پارچه عبور توان (UPFC)
كوزه گر حسين(تاریخ دفاع: 1393/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي كنترل كننده بهينه مبتني بر شبكه عصبي براي بهبود پايداري سيستم قدرت
عباسيان امير(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و طبقه بندي قطع تحريك ژنراتور سنكرون ازنوسان توان با استفاده از يك روش تركيبي
خزائي پول سميرا(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مدل سازي بار بر ارزيابي قابليت اطمينان و تلفات ريز شبكه ها
فرازمند كسري(تاریخ دفاع: 1395/03/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي كنترل كننده بهينه كاهش يافته براي سيستم چند ماشينه با استفاده از روشهاي بهينه سازي تركيبي
محمدنژادكمرودي معين(تاریخ دفاع: 1394/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و كنترل فيلترهاي فعال در ساختارهاي تركيبي نوين
زعفري علي(تاریخ دفاع: 1395/11/26) ، مقطع : دكتري
بهبود عملكرد كنترلرهاي توربين بادي مجهز به DFIG در شرايط گذرا
صمدي علي اصغر(تاریخ دفاع: 1397/02/26) ، مقطع : دكتري
طراحي و ارزيابي عملكرد پايدارساز سيستم قدرت با در نظر گرفتن عدم قطعيت
شكوهنده حسن(تاریخ دفاع: 1398/07/06) ، مقطع : دكتري
كنترل كيفيت توان در ايستگاه هاي شارژ خودروهاي الكتريكي هيبريدي
غمگسار محمدرضا(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي فني ـ اقتصادي ـ زيست محيطي بهره‌برداري از نيروگاه تلمبه ذخيره‌اي در سيستم قدرت
معيل ساروكلائي آزاده(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و كنترل كننده مقاوم جهت بهبود پايداري سيستم قدرت در حضور عدم قطعيت با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو
محسني ازغندي پيمان(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازآرايي شبكه توزيع فعال جهت كاهش تلفات و هزينه بهره برداري در حضور عوامل عدم قطعيت با در نظرگرفتن پاسخگويي بار
رزمجو عمار(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي بهينه ماشين القايي روتور سيم پيچي شده بهبود انتقال حرارت
گوران رضا(تاریخ دفاع: 1396/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي BESS مبتني بر كنترل فركانس با در نظر گرفتن DR در ريز شبكه ها
حسن پور اسكستاني جواد(تاریخ دفاع: 1396/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حفاظت ريزشبكه ها با بكارگيري محدودكننده هاي جريان خطا(FCL)
هاشمي امرئي سيد سعيد(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي فيلتر تركيبي براي جبران همزمان توان راكتيو و هارمونيك در شبكه توزيع
سلماني كويخي محمد(تاریخ دفاع: 1396/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود پايداري سينگال كوچك از طريق كاهش تداخل بين پايدارساز سيستم قدرت و STATCOM
يوسفي قهي محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود پايداري سينگال كوچك از طريق كاهش تداخل بين پايدارساز سيستم قدرت و STATCOM
يوسفي قهي محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي كنترل كننده تطبيقي ـ عصبي فازي نوع 2 جهت كنترل سرعت موتور جريان مستقسم بدون جاروبك
حاج محمدي فرزانه(تاریخ دفاع: 1398/04/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود پايداري سيگنال كوچك سيستم قدرت با استفاده از كنترل مدلغزشي فازي نوع دوم
عامري فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/04/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل لغزش لوكوموتيو DC با استفاده از تنظيم ولتاژ ژنراتور اصلي
احمدي آلاشتي علي اصغر(تاریخ دفاع: 1398/08/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
An Effective Load Shedding Scheme to Mitigate Voltage Collapse Using a Multi Objective Optimization Technique and BFO
Journal of basic and applied scientific research(2012)
^نیما امجدی, ^مصطفی جزایری, عباس رضایی

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
کنترل توان راکتیو   (163 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : قدرت
تحلیل سیستم های انرژی2   (175 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : همه گرایش های مهندسی برق
تحلیل سیستم های انرژی1   (194 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : همه گرایش های مهندسی برق

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان-کیلومتر3 جاده دامغان-پردیس شماره1 دانشگاه سمنان
mjazaeri@semnan.ac.ir
(+98)233533975

فرم تماس